เรียนรู้เรื่องการทำรายการอาหาร
Default

เรียนรู้เรื่องการทำรายการอาหาร

เรียนรู้เรื่องการทำรายการอาหาร Menu รายการอาหาร Menu หรือ เมนู เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากต่อปริมาณการขายในปัจจุบัน เทคนิคการโฆษณาเพื่อเรียกประชาชนให้เข้ามาใช้บริการของอุตสาหกรรมการสิ่งที่จะดึงดูดความ บริการมีมากมายหลายวิธี แต่เมื่อผู้ ใช้บริการเข้าไปในอุตสาหกรรมแล้วสนใจของผู้ใช้บริการคือ รายการอาหาร ก่อน ที่อุตสาหกรรม จะเปิดทำการบริการให้ประชาชนผู้บริหารและ นักวางแผนอื่น ๆ ต้องวางแนวนโยบายเกี่ยวกับชนิดของ อาหารที่มีในรายการอาหาร ซึ่งจะมีผลต่อร าคาของการขาย ณะหรือกลุ่ม หรือประเภทของผู้ใช้บริการ ความชำนาญงานของพนักงานที่ต้องมีในอุดสาหกรรม และอื่น ๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน แต่จุดเรีมต้นของการบริการอาหารอยู่ที่รายการอาหาร องค์ประกอบที่ในการวางแผนเกี่ยวกับรายการอาหาร Menu เพื่อจูงใจผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ดังนี้ ง่ายต่อการอ่าน (Easy…

การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
ความรู้ทั่วไป

การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช Plant Cell Culture and Improvement การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืชเป็นเทคนิคพื้นฐานที่นำมาใช้ในการสร้างพืชพันธุ์ใหม่ Plant Cell Culture and Improvement ที่มีลักษณะพึงประสงค์ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ร่วมกับเทดนิคต่างๆ เช่น การย้ายยืนทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมศึกษากันอย่างกว้างขวาง Plant Cell Culture and Improvement คืออะไร คือ การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น รังสี และสารเคมี เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากสามารถทำการย้ายยืนที่พึ่งประสงค์ไปสู่เซลล์พืชที่ต้องการได้หรือสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยืนหรือโครโมโซมได้สำเร็จแต่ไม่ สามารถพัฒนาเซลล์ดังกล่าวให้เกิดเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นก็ไม่มีคุณค่าใด ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อมาช่วยในการพัฒนาเซลล์พืชกลายพันธุ์นั้นให้พัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1.…

ศึกษาการตลาดในเรื่องของสภาพแวดล้อม
ความรู้ทั่วไป

ศึกษาการตลาดในเรื่องของสภาพแวดล้อม

ศึกษาการตลาดในเรื่องของสภาพแวดล้อม Marketing การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด Marketing มีประเด็นที่จะศึกษาต่อไปนี้ การตลาดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการตลาด การตลาดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม Marketing อย่างไร เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า การตลาดเป็นส่วนหนึ่งในระบบของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีความเกี่ยวโยงในหลักการที่ว่าการดลาดได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและไม่สามารถจะหลีกเลี้ยงได้ ถ้านักการตลาดละเลยสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าอันตรายต่อการจัดการทางการตลาด  นักการตลาดจึงต้องวิเคราะห์แนวโน้มและความสำคัญของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะเกี่ยวข้องออกมาในรูปของโอกาสและอุปสรรค (Opportunity and Threat) หรือเรียกว่าเป็นส่วนของตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Un-controllable Variables) ในการวางแผนทางการตลาดนักการตลาดมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาสและอุปสรรค หรือที่เรียกกันติดปากว่า SWOT S = Strength  W = Weakness O = Opportunity  T…

มะพร้าว
ความรู้ทั่วไป

มะพร้าว

มะพร้าว Coconut มะพร้าว Coconut จัดเป็นพืชที่ให้น้ำมันในปริมาณสูงพืชหนึ่ง ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เละหางอุตสาหกรรมอื่น ๆ หลายชนิด นอกจากนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของต้นมะพร้าวนับจากร ากจนถึงยอด ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น มะพร้าวเป็นที่ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ดูแลรักษาง่าย ให้ผลยาวนานมะพร้าวบางต้นสามารถให้ผลได้ถึง 100 ปี จึงนับได้ว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง จึงนิยมปลูกกันทั่วเขตร้อนของโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย แหล่งกำเนิดและการกระจายของมะพร้าว Coconut นับเป็นเรื่องมีการถกเถียงกันมานานประมาณ100 ปีเศษ ในตอนแรก ๆ เชื่อว่า มะพร้าวมีแหล่งกำเหนิดอยู่ใน แถบฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกา แต่ด้วยหลักฐานต่าง ๆ หลายอย่างทำให้นักชีววิทยารุ่นต่อมาหลายท่าน เช่น…

ท่าเรือคืออะไร
Default

ท่าเรือคืออะไร

ท่าเรือคืออะไร Port การขนส่งทางน้ำหรือ ท่าเรือ Port นั้น ย่อมมีจุดเริ่มต้นและที่หมายปลายทาง เพื่อบรรทุกขนถ่ายสินค้าและหรือคนโดยสารระหว่างทางบกกับทางน้ำ จุดเริ่มตันและจุดหมายปลายทางที่ใช้บรรทุกขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารนี้จำเป็นจะต้องใช้สถานที่ และมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้บริการ อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการผ่านของคนโดยสารและสินค้าเหล่านั้น Port ท่าเรือ เป็นอย่างไร เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกดังกล่าว เรียกว่า ท่าเรือ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูของประเทศหรือของท้องถิ่นและมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองและต่อเศรษฐกิจของเมืองนั้น ๆ และท้องถิ่นที่ไกล้เคียงมาก เราอาจแบ่งประเภทของท่าเรือตามลักษณะของสถานที่ตั้ง ก็ได้แก่ แม่น้ำ คือท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมน้ำซึ่งอาจจะรับแด่เรือลำเลียงเล็ก ๆหรือเรือเดินทะเลก็ได้ เช่น ท่าเรือลอนดอน ท่าเรือกรุงเทพฯทะเล เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมทะเล สำหรับรับแต่เรือเดินทะเลโดยเฉพาะ เช่น ท่าเรือ Marseilles, Rotterdam,…

สื่อสาร Communication
Default

สื่อสาร Communication

สื่อสาร Communication การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร Communication ได้เริ่มมีมาเป็นเวลานับพันปีแล้ว ตั้งแต่ยุคที่อารยธรรมกรีกและโรมันยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุโรปโบราณ นักปราชญ์ชาวกรีก คือ อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งเป็นปรมาจารย์ที่ได้ศึกษาในเรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับการสื่อสาร และเป็นผู้ที่มองเห็นความ สำคัญของการสื่อสารว่าเป็นช่องทางให้มนุษย์บรรลุจุดหมายที่ต้องการได้  ความเป็นมาของการสื่อสาร Communication เกิดขึ้นมาพร้อมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ได้ต่อสู้กับธรรมชาติและดิ้นรนเพื่อการมีชีวิตอยู่รอด โดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้บรรลุผลในการทำงานต่าง ๆ มนุษย์อยู่ร่วมกันได้เป็นชนเผ่า เป็นสังคม เป็นประเทศชาติ โดยใช้การสื่อสารระหว่างกัน เพื่อการเข้าใจร่วมกัน สร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้เพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน  เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์รักและห่วงใยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไม่พอใจซึ่งกันและกัน เกลียดกัน และเป็นศัตรูกันได้ หากไม่มีการจัดการให้ผลของการสื่อสารเป็นไปตามที่ต้องการ การสื่อลารจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เล็งเห็นถึงความสำคัญ มนุษย์จึงให้ความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสื่อสารมาเป็นเวลานานแล้ว กำเนิดของการสื่อสาร…

แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม
Default

แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม

แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม Environmental chemistry ในเรื่องของเคมีสิ่งแวดล้อมนั้น  Environmental chemistry  เราจะศึกษาความสำคัญของเดมีในการสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะพิจารณาที่มลพิษว่าคืออะไร มาจากไหน ตรวจวัดได้อย่างไรปัญหาที่เกิดจากมลพิษและจะสามารถลดหรือควบคุมได้อย่างไร? ในหัวข้อเหล่านี้สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบำบัดของเสีย เนื่องจากของเสียสามารถกลับกลายเป็นมลพิษได้ ถ้าหากว่าได้รับการบำบัดอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อมบางอย่าง และการอธิบายคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เราจะใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เคมีสิงแวดล้อม Environmental Chemistry คืออะไร คือการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่รวมตัวในทั้ง 4 ส่วนของสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาแล้วว่า คืออะไร พบได้ที่ไหน เกิดปฏิกิริยาอย่างไร เคลื่อนย้ายจากส่วนหนึ่งไปยังส่วนอื่นๆของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีผลต่อส่วนต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมอย่างไรกิจกรรมของมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของปัญหานี้ โดยการนำสารเคมีชนิดใหม่ ๆ…

ความสำคัญของภาษา
Default

ความสำคัญของภาษา

ความสำคัญของภาษา Language ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ย่อมเห็นว่าภาษา Language มีความสำคัญ ภาษาแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ เพราะมนุษย์พูดได้ทุกอย่างที่ต้องการจะพูดพูดตามความคิดที่มี พูดตามลักษณะอนันต์ ของภาษาอันประกอบด้วยประโยค มากมายนับไม่ถ้วน และพูดได้ไม่มีวันหมด Language ภาษา คืออะไร คืออะไรการให้นิยามว่าภาษคืออะไร ย่อมแตกต่างกันไปแต่ละปราชญ์  ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากประสบการณ์และสัญชาติญาณ (Perception) ที่แต่ละปราชญ์จะพึ่งมี และความคิดของมนุษย์ก็แปรเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ มีบางคนกล่าวไว้ว่า ภาษาเป็นกระบวนวิธีของมนุษย์โดยฉพาะและไม่เกี่ยวกับสัญชาติญาณเพื่อใช้ในการสื่อความคิด อารมณ์ และความต้องการ โดยอาศัยระบบสัญลักษณ์ ที่สร้างขึ้นมาอย่างจงใจ หรือภาษาเป็นการแสดงออกของเจตภาพ (ideas) ผ่านทางเสียงที่รวมกันเป็นคำ คำที่รวมกันเป็นประโยค โดยนัยแล้วก็เป็นการรวมเจตภาพเพื่อให้เกิดเป็นความคิด (thoughts) และอีกทฤษฎีหนึ่ง …

การบริหารการศึกษา
Default

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา Management Learning บริหารการศึกษา Management Learning หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สอนคนขึ้นไปมีการร่วมมือกันดำเนินการต่าง ๆ เพื่อที่จะให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค?อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่บุคคลเหล่านั้นได้ทำการร่วมกันกำหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การบริหารการศึกษา Management Learning คืออะไร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนมีการร่วมมือกันดำเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤตอกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคที่ตนดำเนินชีวิตอยู่ บริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์หมายความว่าอะไร คือ…

ทักษะของการเข้าอกเข้าใจความรู้สึก
Default

ทักษะของการเข้าอกเข้าใจความรู้สึก

Empathy Skill ทักษะของการเข้าอกเข้าใจความรู้สึก การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นสุภาษิตคำสอนของประเทศไทย ที่ไม่ว่าใครก็คงจะเคยได้ยินกันมาแล้วทั้งนั้น โดยความหมายของสุภาษิตนี้ หมายถึง การที่ก่อนจะลงมือทำอะไรจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยเสมอ และคำสอนนี้เองซึ่งตรงกับทักษะที่สำคัญ ที่กำลังได้รับการกลาวถึงเป็นอย่างมากอย่าง Empathy Skill หรือ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและทักษะนี้ได้กลายมาเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกวงการเริ่มให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจ การบริหารงานในองค์กร ไปจนถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเข้าอกเข้าใจพนักงานด้วยกันได้อีกด้วยดังนั้นบทความนี้จะทำให้เราได้รู้จักทักษะนี้กันให้มากขึ้น แล้วมาดูว่าวิธีการประยุกต์ใช้ทักษะนี้ในสถานที่ทำงานนั้นจะต้องทำอย่างไร แล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ทักษะนี้ ทักษะ Empathy Skill คืออะไร? โดยทักษะนี้ก็คือ ก็คือ ทักษะความสามารถในการเข้าใจถึงความคิดและอารมณ์ของผู้อื่น เข้าถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายโดยต้องไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของการตัดสิน โดยทักษะนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในทางธุรกิจยิ่งดี ไม่ว่าจะเป็นในการเข้าใจลูกค้าเพื่อที่จะสร้างสรรค์สินค้าและสามารถบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงตามความต้องการ  และในปัจจุบันนี้ องค์กรส่วนใหญ่มักนำทักษะนี้มาประยุกต์ใช้ เพื่อการเข้าอกเข้าใจพนักงานที่จะต้องดูแล…