ความยากจนในสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างไร
Default

ความยากจนในสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างไร

ความยากจนในสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างไร The America’s poverty สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ผู้นำโลกเสรีและหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า เป็นประเทศหนึ่งที่มีมาตรฐานการครองชีพดีที่สุดในโลก จากการสำรวจของกระทรวงแรงงานและสถาบันประกันสังคมของสหรัฐอเมริกา ในปี 2529 พบว่า จากประชากรอเมริกันประมาณ 240 ล้านคน ประมาณ 14% หรือประมาณ 33 ล้าน 7 แสนคนของประชากรอเมริกันเป็นคนยากจน The America’s poverty บางครอบครัวมีอาหารรับประทานวันละ 1 หรือ 2 มื้อ เท่านั้น ในแต่ละปีจะมีชาวอเมริกันที่อดอาหารและหนาวตายจำนวนไม่น้อย The America’s…

ใบบัวบก สมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาอาการช้ำใน
Default

ใบบัวบก สมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาอาการช้ำใน

ใบบัวบก สมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาอาการช้ำใน Centella asiatica โดยถ้าหากต้องเอ่ยถึงพืชชนิดที่สามารถทำการรักษาอาการช้ำใน ฟกช้ำแล้วได้นั้น ก็ต้องนึกถึงพืชอย่าง ใบบัวบก Centella asiatica สมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาอาการช้ำใน ทั้งยังมีสรรพคุณอยู่อย่างมากมายนัก เป็นหนึ่งในพืชที่มีฤทธิ์ช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น โรคลมชัก โรคผิวหนัง อาการท้องเสีย อาการท้องอืด เป็นแผลในกระเพาะอาหาร หรือแม้กระทั่ง มีฤทธิ์กล่อมประสาท ช่วยบำรุงสมอง ช่วยเรื่องความจำให้ดีขึ้น และยังสามารถช่วยลดความอ่อนล้าของสมองได้อีกด้วย โดยในบทความนี้เราจึงมาเขียนเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของพืชชนิดนี้ให้ทุกคนได้อ่านกัน ทำความรู้จัก Centella asiatica ใบบัวบก คืออะไร? โดยพืชอย่างใบบัวบก จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาอยู่อย่างมากมาย เป็นพืชชนิดล้มลุก ที่มีขนาดเล็ก มีรสในลักษณะขมปนรสชาติหวาน…

เรียนรู้เรื่องของ สินค้าคงเหลือ
Default

เรียนรู้เรื่องของ สินค้าคงเหลือ

เรียนรู้เรื่องของ สินค้าคงเหลือ inventories โดยสำหรับสินค้าคงเหลือ inventories คือสินทรัพย์ซึ่งธุรกิจมีไว้เพื่อขาย ก่อให้เกิดรายได้และมีส่วนอย่างสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจได้ผลกำไรหรือขาคดทุน สินค้าคงเหลือจะมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร เช่น มีความคงทน ไม่เน่าเสีย และมีราคาแพง ฯลฯ ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเอง อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะจัดสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม สินค้าคงเหลือจะมีความแตกต่างไปจากสินทรัพย์อื่น ๆ เพราะสินค้าคงเหลือนั้นธุรกิจมีไว้เพื่อขาย แต่สินทรัพย์อื่น ๆ inventories ธุรกิจมีไว้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เราสามารถอาจแบ่งสินค้าคงเหลือออกได้เป็น 3 ประเภท คือ วัตถุดิบ คือสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนในการผลิตเลย สินค้าระหว่างผลิต คือสินค้าที่ กำลังอยู่ในช่วงการผลิตแต่ยังผลิตไม่เสร็จ สินค้าสำเร็จรูป คือสินค้าที่ผ่านขั้นตอนในการผลิตอย่างสมบูรณ์แล้ว และพร้อมที่จะนำออกขายได้ วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงเหลือ…

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย tradition ประเพณี tradition จะเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่สมาชิกในสังคมได้มีสวนร่วมในการสร้างและปฏิบัติสืบทอดกันมา แบบแผนเหล่านี้ จะเป็นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตเช่น การเกิด ทำอย่างไรให้มีชีวิตยืดยืนยาวจากการเกิดนั้น จึงมีพิธีอันเนื่องในการเกิด ไม่ว่าจะเป็นการทำขวัญ 3 วัน ทำขวัญเดือน เป็นต้น หรือการแต่งงาน การบวซ การตายการทำบุญ งานสงกรานต์ ฯลฯ ประเพณีที่เคยมีมาแต่เติมซึ่งยังคงอยู่เพราะผู้คนได้ใช้ปฏิบัติ และได้มีการบำรับปรุงสร้างเสริมให้เข้ากับภาวะของชีวิตสังคมจนกลมกลืนเข้ากันได้ ประเพณีไทย tradition มีความหมายว่าอะไร หมายถึง แบบอย่างของพฤติกรรมของคนไทยที่สืบต่อกันมาเป็นมรดกตกทอด ในทุกภาคจะมีวัฒนธรรมย่อยที่เป็นความแตกต่างในวิถีการดำเนินชีวิต จึงเกิดมีประเพณีตั้งเดิมในแต่ละภาคที่แตกต่างกันในเนื้อหาสาระ สภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม แต่ในภาพรวมของประเพณีของไทย ก็จะเป็นประเพณีรวมของชาวไทย ประเภทของประเพณี  จารีตประเพณี …

ลักษณะของครอบครัวจีน
Default

ลักษณะของครอบครัวจีน

ลักษณะของครอบครัวจีน chinese family จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และมีพื้นที่ของประเทศเท่ากับของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนมีอารยธรรมที่ยืนยาวมาเป็นเวลานาน ก่อนปี ค.ศ. 1950 จีนมีระบบครอบครัว chinese family เป็นแบบสังคมประเพณี ซึ่งภายในครอบครัวมีความแตกต่าง 2 ด้าน คือ ความแตกต่างด้านชนชั้น และความแตกต่างด้านเพศ หญิงมีสถานภาพต่ำมากในครอบครัว ระบบครอบครัวของจีน chinese family  ในอดีต เป็นอย่างไร เป็นระบบที่ยึดมั่นในโคตรตระกูลตนเอง เน้นการเคารพ เชื่อฟัง กตัญญูรู้คุณผู้ใหญ่ หรือพ่อแม่ สมาชิกภายในโคตรตระกูลจะมีความจงรักภักดีต่อโคตรตระกูลมากกว่าสังคมภายนอก โดยผ่านกระบวนการการอบรมขัดเกลาภายในครอบครัว หญิงมีสถานภาพต่ำ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาย ตั้งแต่เกิดหญิงจะต้องอยู่ภายใต้การดูแล…

ประวัติดนตรีตะวันตก
Default

ประวัติดนตรีตะวันตก

ประวัติดนตรีตะวันตก western music history ดนตรีตะวันตก western music มีกำเนิตมาจากภาษาพูด มีกำเนิดมาจากการเลียนเสียงธรรมชาติต่าง ๆ จนวิวัฒนาการมาเป็นดนตรีขับร้อง หรือคนตรีที่ใช้น้ำเสียงมนุษย์เช่นเดียวกับดนตรีชาติต่าง ๆ ในซีกโลกตะวันออก อารย ของซีกโลกตะวันตกเกิดก่อนคริสต์ศักราช 3,000 ปี ส่วนของตะวันตกอารยธรรมโบราณมีความเจริญจากยุโรปตะวันออกไปสู่ยุโรปตะวันตก เกิดเมื่อหนึ่งพันปีก่อนคริสต์ศักราช ดนตรีตะวันตก western music history เป็นอย่างไร  ความเจริญของอารยธรรมโบราณของยุโรปตะวันออก และความเจริญสูงสุดอยู่ที่ประเทศกรีก กรีกเป็นชนชาติที่ยกย่องดนตรีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถใช้ดนตรีในการชำระล้างบาปและมลทินทางใจได้ ใช้รักษาบำบัดโรคภัยใข้เจ็บได้ ด้งที่ผู้ใช้นามปากกาว่า คุณทยง จีน บ้านแจ้ง เขียนไว้ในเรื่องแกะสะเก็ดคลาสสิคในชาวกรุงฉบับที่…

เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของภาษา
Default

เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของภาษา

เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของภาษา Variety of languages โดยนักภาษาศาสตร์ มีความเชื่อว่า คนแต่ละคนพูดภาษาไม่เหมือนกัน ความหลากหลายของภาษานั้น Variety of languages  ทุกอย่างมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างตามปัจเจกบุคคล และในบางครั้ง ความแตกต่างนั้นเกิดจากอาณาเขต บางครั้งความแตกต่างก็มาจากระดับสังคม เราถือว่าแต่ละภาษาต่างก็เป็นภาษาถิ่น ฉะนั้นภาษาจะประกอบด้วยภาษาถิ่นหลายภาษาในทำนองเดียวกับสมุดประกอบด้วยกระดาษหลาย ๆ แผ่น กระดาษแผ่นเดียวไม่ถือว่าเป็นสมุด ฉะนั้นภาษาถิ่นภาษาเดียวก็ไม่ใช่ภาษาเช่นกัน ความหลากหลายของภาษา Variety of languages เป็นอย่างไร ตามที่เราทราบกันแล้วว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดกันทั่วโลก ในอังกฤษเอง ในอเมริกา ในออสเตรเลีย มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 แล้ว  และยิ่งสมัยการคมนาคมติดต่อสื่อสารไม่ดี…

ประโยชน์ของผลไม้อบแห้ง
ความรู้ทั่วไป

ประโยชน์ของผลไม้อบแห้ง

ประโยชน์ของผลไม้อบแห้ง dried fruit ขึ้นชื่อว่า ผลไม้ ก็ย่อมมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อร่างกายและสุขภาพของผู้ที่รับประทาน และเพราะสาเหตุนี้เอง หลายคนจึงได้เลือกเติมเต็มสิ่งดี ๆ ให้ร่างกาย โดยการเลือกทานผลไม้ควบคู่ไปกับอาหารมื้อหลักที่ต้องทานเป็นประจำทุกวัน และ ผลไม้อบแห้งนั้น ยังถือว่าเป็นของว่างประจำวัน ที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ครบถ้วน ดีต่อสุขภาพอย่างมากอีกด้วย โดยบทความเราจะพาไปหาความรู้กันว่า ผลไม้อบแห้ง dried fruit  มีประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพ ? หากทานผลไม้อบแห้งมาก ๆ มีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่  ผลไม้อบแห้ง dried fruit  มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือไม่ ผลไม้อบแห้ง มีวิตามินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับผลไม้สด เนื่องจากระหว่างขั้นตอนการอบแห้งนั้น สามารถเติมวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเข้าไปได้ ประกอบกับวิธีอบแห้ง ยังเป็นวิธีที่ทำให้สูญเสียวิตามินได้น้อยกว่าวิธีถนอมผลไม้แบบอื่น…

การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
ความรู้ทั่วไป

การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช Plant Cell Culture and Improvement การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืชเป็นเทคนิคพื้นฐานที่นำมาใช้ในการสร้างพืชพันธุ์ใหม่ Plant Cell Culture and Improvement ที่มีลักษณะพึงประสงค์ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ร่วมกับเทดนิคต่างๆ เช่น การย้ายยืนทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมศึกษากันอย่างกว้างขวาง Plant Cell Culture and Improvement คืออะไร คือ การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น รังสี และสารเคมี เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากสามารถทำการย้ายยืนที่พึ่งประสงค์ไปสู่เซลล์พืชที่ต้องการได้หรือสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยืนหรือโครโมโซมได้สำเร็จแต่ไม่ สามารถพัฒนาเซลล์ดังกล่าวให้เกิดเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ได้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นก็ไม่มีคุณค่าใด ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อมาช่วยในการพัฒนาเซลล์พืชกลายพันธุ์นั้นให้พัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1.…

เรียนรู้เรื่องจิตวิทยา ทางสังคมศาสตร์
Default

เรียนรู้เรื่องจิตวิทยา ทางสังคมศาสตร์

เรียนรู้เรื่องจิตวิทยา Psychology ทางสังคมศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาทางสังคมศาสตร์ Psychology จิตวิทยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สลับซับซ้อน เกิดจากกลไกจิตใจของมนุษย์ จิตวิทยาถือได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งจะก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ระยะหลังได้มีการค้นคว้าและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยากว้างขวางขึ้น จึงเกิดแนวความคิด แนวการศึกษา และทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย ที่จะใช้อธิบายถึงปรากฎการณ์ทางจิตวิทยา วิวัฒนาการของจิตวิทยา Psychology เป็นอย่างไร ความเป็นมาของจิตวิทยาเริ่มจาก ความคิดของคนเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นตัวกำเนิดมนุษย์ และเป็นผู้สั่งการให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อมานักจิตวิทยาหันมาให้ความสนใจเรื่องจิต (mind) ว่ามนุษย์เราประกอบด้วยร่างกาย ซึ่งมีอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ตา แขน ขา หัวใจ ฯลฯ…