มะพร้าว

มะพร้าว

มะพร้าว Coconut

 

มะพร้าว Coconut จัดเป็นพืชที่ให้น้ำมันในปริมาณสูงพืชหนึ่ง ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เละหางอุตสาหกรรมอื่น ๆ หลายชนิด นอกจากนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของต้นมะพร้าวนับจากร ากจนถึงยอด ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น มะพร้าวเป็นที่ขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ดูแลรักษาง่าย ให้ผลยาวนานมะพร้าวบางต้นสามารถให้ผลได้ถึง 100 ปี จึงนับได้ว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง จึงนิยมปลูกกันทั่วเขตร้อนของโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย

 

แหล่งกำเนิดและการกระจายของมะพร้าว Coconut

 

นับเป็นเรื่องมีการถกเถียงกันมานานประมาณ100 ปีเศษ ในตอนแรก ๆ เชื่อว่า มะพร้าวมีแหล่งกำเหนิดอยู่ใน แถบฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกา แต่ด้วยหลักฐานต่าง ๆ หลายอย่างทำให้นักชีววิทยารุ่นต่อมาหลายท่าน เช่น de Candolle, Beccori, Merrill, Mayuranathan , Vavilov และนักชีววิหยาห่านอื่น ๆ

 

มะพร้าวมีแหล่งกำเหนิดอยู่ใน เถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือในหมูเกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 10องศาเหนือ 10องศาใต้ และเส้นแวงที่ 100 องศา ตะวันออก – 180 องศาตะวันออก

 

ปัจจุบัน แหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญชองโลกยังคงอยู่ใน แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ตั้งแต่ตอนใต้ของประเทศไทย ประเหศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จนถึงหมู่เกาะนิวกินี นอกจากนั้นเถบชายฝั่งทะเลของประเทศในเขตร้อนทุกประเทศพบว่า มีการปลูกมะพร้าวกันทั่วไป

 

 มีรายงานว่ามีการปลูกมะหร้าวในประเทศอินเดียมานานอย่างน้อย 3,000 ปี และเชื่อว่าประเหศอินเดียเป็น แหล่งแพร่กระจายที่สำคัญของมะพร้าว เพราะชาวอินเดียมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเหศหลายชาติการแพร่กระจายของมะพร้าวจาก เผล่งกำเหนิดไปสู่ส่วนต่าง ฯของโลกอาจเกิดขึ้น 2 เส้นทาง ดังนี้

 

คือ เส้นทางแรกมะพร้าวจากเหล่งกำเหนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แพร่จาก เกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกจนถึงฝั่งตะวันตกของหวีปอเมริกาตอนกลางและตอนใต้ การเพร่กระจายของมะพร้าวอีกเส้นทางหนึ่งคือ มะพร้าวจะเพร่กระจายจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปทางประเทศพม่า อินเดีย เละจากประเทศอินเดียไปยังเกาะมาดากัสการ์ จนกระทั่งถึงชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกา ในตอนแรก ๆ ของการกระจาย

 

 ยังไม่มีมะพร้าวขึ้นตามชายฝั่งตะวันออกของหวีปอเมริกาและชายฝั่งตะวันตกของหวีปแอฟริกา มะพร้าวได้แพร่กระจายไปถึงขายฝั่งตะวันออกช่องทวีปอเมริกาหลังจากที่โคลัมบัสค้นพบหวีปอเมริกา (ปี ค.ศ. 1492) และมะพร้าวได้แพร่กระจายไปถึงฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาหลังจากที่ชาวโปตุเกตได้ทำการแล่นเรือผ่านเหลมกู๊ดโฮป คือหลังค.ศ. 1500 มะพร้าวจากแหล่งกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกฉียงใต้ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของโลก ด้วยสิ่งสำคัญ 2 อย่างคือ

 

กระแสน้ำ

 

เนื่องจากมะพร้าวสามารถอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน ๆ จากการทดลองนำมะพร้าวไปแช่น้ำทะเล พบว่ามะพร้าวที่แช่อยู่ในน้ำทะเลเป็นเวลานานถึง 110 วัน ก็ยังสามารถงอกไต้ตามปกติ ในสภาพธรรมชาติมะพร้าวที่ขึ้นแถวชายฝั่งทะเลจะให้ผลตก เมื่อ ผลแก่ และตกจากต้น ผลมะพร้าวบางลูกอาจกลิ้งลงทะเล ถูกกระเสน้ำหัดพาไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง จากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่ง เมื่อผลมะพร้าวไปถึงที่ใดก็จะงอก และ เติบโตเป็นมะพร้าวต้นใหม่ขึ้นมา

 

มนุษย์เป็นสื่อการเพร่กระจายของมะพร้าว

 

มนุษย์นั้นสามารถเป็นสื่อการแพร่กระจายของมะพร้าวได้อย่างรวดเร็ว เวลาที่ชาวเกาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกเดินทาง หรือ ย้ายถิ่นฐานจากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่ง หรือไปมาติดต่อกัน มักจะนำมะพร้าวติดไปในเรือด้วย เพื่อใช้ทำเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม เมื่อไปถึงที่ใหม่ก็มักจะปลูกมะพร้าวได้เป็นอาหารต่อ จากนิสัยของคนในแถบนี้ทำให้มีการ แพร่กระจายของมะพร้าวเกิดขึ้นอย่าง

 

พืชอย่างมะพร้าวชอบขึ้นในสภาพอากาศร้อนชื้น ถาปลูกใกลเสนศูนย์สูตรมะพร้าวจะขึ้นได้ในที่สูง แต่ถ้าบริเวณเพาะปลูกหางจาก เส้นศูนย์สูตรจะต้องปลูกในพื้นที่ที่ต่ำ จึงจะได้ผลที่ดีงาม และในบริเวณที่นำมาปลูกมะพร้าวควรมีฝนตกซุก ปีหนึ่ง ๆ ควรมีน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,500 มิลลิเมตร

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

ความรู้ทั่วไป