สื่อสาร Communication

สื่อสาร Communication

สื่อสาร Communication

การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร Communication ได้เริ่มมีมาเป็นเวลานับพันปีแล้ว ตั้งแต่ยุคที่อารยธรรมกรีกและโรมันยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุโรปโบราณ นักปราชญ์ชาวกรีก คือ อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งเป็นปรมาจารย์ที่ได้ศึกษาในเรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับการสื่อสาร และเป็นผู้ที่มองเห็นความ สำคัญของการสื่อสารว่าเป็นช่องทางให้มนุษย์บรรลุจุดหมายที่ต้องการได้ 

 

ความเป็นมาของการสื่อสาร Communication

เกิดขึ้นมาพร้อมกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ได้ต่อสู้กับธรรมชาติและดิ้นรนเพื่อการมีชีวิตอยู่รอด โดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้บรรลุผลในการทำงานต่าง ๆ มนุษย์อยู่ร่วมกันได้เป็นชนเผ่า เป็นสังคม เป็นประเทศชาติ โดยใช้การสื่อสารระหว่างกัน เพื่อการเข้าใจร่วมกัน สร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้เพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์รักและห่วงใยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไม่พอใจซึ่งกันและกัน เกลียดกัน และเป็นศัตรูกันได้ หากไม่มีการจัดการให้ผลของการสื่อสารเป็นไปตามที่ต้องการ การสื่อลารจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เล็งเห็นถึงความสำคัญ มนุษย์จึงให้ความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสื่อสารมาเป็นเวลานานแล้ว

 

กำเนิดของการสื่อสาร

ความเชี่ยวซาญในด้านการสื่อสารที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถช่วยเราได้เป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้าน ทำให้มนุษย์เราพัฒนาตัวเองได้ง่ายขึ้น ถ้าเราเข้าใจว่าการสื่อสารคืออะไร และมันทำงานได้อย่างไร คนเราจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารตลอดทั้งชีวิตของเราโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

แต่เรามักจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะพัฒนาให้มีความเข้าใจในการสื่อสารได้ดังนั้น การที่เรารู้เรื่องของการสื่อสารว่ามันคืออะไร จะเป็นโอกาสดีที่ทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความหมายของการสื่อสาร

เมื่อเราใช้คำว่า “การสื่อสาร” คนเรามักจะคิดอยู่ในใจเสมอว่า มันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารอย่างแน่นอนโดยความเป็นจริงแล้ว เราจะให้คำจำกัดความของ “การสื่อสาร” ว่า หมายถึง การผลิตสารอย่างตั้งใจ และได้ถ่ายทอดสารนั้นโดยบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น หรือหลาย ๆ คน 

เมื่อผู้รับสารได้รับสารแล้ว จะทำการแปลสาร ให้เข้าใจตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ ก็ถือได้ว่า การสื่อสารนั้นประสบผลสำเร็จ แต่ถ้าหากผู้รับสารได้รับสารแล้ว แปลสารไม่ตรงตามความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ การสื่อสารนั้นก็เกิดความล้มเหลวไม่ประสบผลสำเร็จ สิ่งนี้เราเรียกได้ว่า การสื่อสารเกิดความล้มเหลว  หรือเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร

แต่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวและความผิดพลาดทางการสื่อสารได้ ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะทำการสื่อสารจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้ 

 

องค์ประกอบของการสื่อสาร

Wilbur Schramm ได้อธิบายถึงความหมายของการสื่อสารไว้ ดังนี้ คำว่าCommunication มาจากภาษาลาตินว่า communis, common เมื่อคนเราทำการ สื่อสาร นั่นหมายถึง การที่เรากำลังสร้างความคุ้นเคยกับคน ๆ หนึ่ง โดยที่เราพยายามจะแลกเปลี่ยน (share) ข่าวสาร (information) ความคิด (idea) และทัศนคติ (attitude)

 ดังนั้น การสื่อสาร จึงหมายถึง การที่คนเราทำการสื่อสารความคิด โดยมีความพยายามให้ผู้ส่งสาร (sender)

และผู้รับสาร (receiver) ปรับความคิดเข้าหากัน เพื่อจะได้เข้าใจสารได้ตรงกันการสื่อสารโดยทั่ว ๆ ไป มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ

  • แหล่งข่าวสาร (source)
  • สาร (message) 
  • จุดหมายปลายทาง (destination)

 

ลักษณะของการสื่อสารของมนุษย์ย่อมแตกต่างจากสิ่งต่าง ๆ ที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มนุษย์เราสื่อสารกันโดยใช้ ภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีความเจริญและซับซ้อนมากขึ้น ในระยะเวลาต่อมา สิ่งมีชีวิตอื่น  ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารกันโดยใช้เครื่องหมาย สัญญาณและสัญลักษณ์ต่าง  เพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจ 

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Default