หลักการพัฒนาชุมชน

หลักการพัฒนาชุมชน

หลักการพัฒนาชุมชน community development

ในโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อการอยู่รอดในโลกสมัยใหม่นั้นคนเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง community development และจะต้องทำความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในบางครั้งก็มีการวางแผนไว้เรียบร้อย ในบางครั้งก็ไม่มีการตระเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น

community development จำแนกออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ

  1. วิวัฒนาการ (Evolutionary changes)
  2. แบบปฏิวัติ (Revolutionary changes)
  3. แบบรุนแรง (Dialectical changes)
  4. โดยการบังคับ (Coercive changes)
  5. การแนะแนวทาง (Guidance changes)

Warren ได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

  1. Unplanned Changes การเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีแผน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีการวางแผน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคน ตัวอย่างเช่นอัตราของการแต่งงาน
  2. Planned changes การเปลี่ยนแปลงแบบมีแผน คือการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนและดำเนินการไปตามแผนนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ ได้แก่การดำเนินงานขององค์การ บริษัทธุรกิจ หน่ายงานอาสาสมัตร และหน่วยงานของรัฐบาล
  3. Concreated change การเปลี่ยนแปลงที่แจ้งชัด เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมาชิกจำนวนหนึ่ง หรือองค์การใด ๆ องค์การหนึ่ง พยายามร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เช่น องค์การสังคมสงเคราะห์ สถานพยาบาล

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ปรากฎว่าการเปลี่ยนแปลงแบบอิสระเสรี (Laissiez-faire Approach) การเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีแผน (Unplanned change) หรือการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolutionary changes) ร) ไม่เพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

แต่จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือ หรือการเปลี่ยนแปลงแบบมีแผนเข้าช่วย การพัฒนาชุมชนก็เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบมีแผน ที่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพรรคประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย การพัฒนาชุมชนจึงเป็นยุทธศาสตร์ (Strategy) ที่บรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายได้นำไปใช้เพื่อปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสังกมของกลุ่มคนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งยากจนในชนบท

 โดยรัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการที่วิธีหนึ่งที่จะนำมาใช้ เพื่อยกระดับการกรองชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ประช ชาชนในชนบทกำลังเผชิญอยู่ การพัฒนาชุมชนจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาชนบททั้งหลาย โดยเหตุที่การพัฒนาชนบทนั้น คลุมการพัฒนาสังคม และสาธารณูปโภคอื่น ๆ อีกหลายอย่าง

แต่การพัฒนาชุมชนเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งที่รัฐบาลนำมใช้ในการพัฒนาชนบท โดยพยายามใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการฝึกอบรมประชาชนให้ตื่นตัวขึ้นมาร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในส่วนที่ประชาชนจะช่วยได้ การพัฒนาชุมชนจึงถือว่าเป็นขบวนการทางการศึกษา(Education Process) อย่างหนึ่งที่ประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งในการที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทร่วมมือในการพัฒนาชุมชนแต่ละหน่วยของเขาเพื่อผสมผสานรวมแล้วเป็นการพัฒนาประเทศในขั้นสุดยอด

 

ดังนั้น การพัฒนาชุมชนจึงเป็นวิธีการที่สามารถนำมาใช้อย่างได้ผลในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมควบคู่กันไปการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นกระบวนการขจัดความยากจน ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน โดยการเพิ่มกำลังในด้านการผลิต ส่งเสริมให้เป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตรกรรม แผ่ขยายหน่วยงานหรือองค์การทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มผลผลิตและให้ความช่วยเหลือในด้านทรัพยากรการวางแผนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการบูรณะชนบท การให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาผู้ใหญ่ ส่วนการพัฒนาทางสังคมนั้น เป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสังตม โครงสร้างทางสังคม สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ยกฐานะความเป็นอยู่ของชาวชนบท ในเรื่องของการอนามัย โภชนาการ เกษตรกรรม การศึกษา การมีงานทำ ฝึกอบรมประชาชนให้มีส่วนร่ามรับผิดชอบต่อสังคม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการควบคุมสิ่งแวดล้อม

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Default