ค่าของทุน

ค่าของทุน

ค่าของทุน Cost of Capital

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องค่าของทุน Cost of Capital ซึ่งเป็นคำอีกคำหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในทางการเงิน ตามความหม่ายอย่างง่าย ๆ  แล้วค่าของทุนก็คืออัตราผลตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้แก่แหล่งทางการเงิน ถ้าหากจะให้ความหมายด่าของทุนโดยเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าและบริการในทางเศรษฐกิจ เช่นราคาของสินค้าชนิดหนึ่งมีรากาหน่วยละ10 บาท ดังนั้น 10 บาท คือ จำนวนเงินที่ผู้ขายต้องการซึ่งเกิดขึ้นจากการขายสินค้าประเภทนั้น ในลักษณะคล้ายกันกับค่าของทุน ถ้าหาก 15 เปอร์เซ็นต์ คือค่าของทุนของกิจการ หมายถึงผู้เป็นเจ้าของทุนต้องการ 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการเสนอให้เงินทุนองการ 16 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็นเพราะผู้เป็นเจ้าของเงินทุนสามารถหาได้จากการลงทุนในที่อื่น ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงคล้ายคลึงกันในตลาดการเงิน ดังนั้นค่าของทุนและอัตราผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของทุนต้องการจึงมีความหมายเช่นเดียวกัน

คำว่า ค่าของทุน Cost of Capital คืออะไร

มักจะถูกรียกไปในทางต่าง ๆ กัน บางครั้งหมายถึงอัตราซื้อลด เพื่อใช้ประเมินในการลงทุนตามโครงการต่าง ๆ  ในกรณีเช่นนี้ค่าของทุนคืออัตราผลตอบแทน การได้รับจากการลงทุน ซึ่งหมายถึงว่าการลงทุนตามโครงการนั้นสามารถให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและพอเพียงกับการใช้เงินทุน คำว่าค่าของทุนของกิจการ

หมายถึงอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการจากหลักทรัพย์ที่ตนลงทุนในกิจการไว้ ค่าของส่วนของผู้เป็นเจ้าของ คืออัตราผลตอบแทนซึ่งผู้เป็นเจ้าของกิจการต้องการ และค่าของหนี้สิน (cost of deb) คืออัตราผลตอบแทนซึ่งผู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการต้องการ

ความสำคัญของค่าของทุน

ค่าของทุนมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้จัดการฝ้ายการเงิน และต่อนักเศรษฐศาสตร์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ ค่าของทุนจะมีผลสะท้อนที่สำคัญต่อกิจการ เช่นเมื่อมีการประเมินงบประมาณเงินทุนสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยการใช้อัตราผลตอบแทน มาเป็นหลักในการพิจารณา

ถ้าโครงการนั้นสามารถให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าของทุน เมื่อมองจากทัศนะของการเงินแล้วก็สมควรที่จะยอมรับเอาโครงการนั้น แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนคาดจะได้รับต่ำกว่าค่าของทุนก็ไม่สมควรที่จะรับเอาโครงการนั้นมาดำเนินงานเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการได้

ดังนั้นการทำงบประมาณเงินทุนที่เหมาะสมนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการกะประมาณค่าของทุนด้วย ค่าของทุนนี้จะเป็นอัตราซื้อลด โดยการนำเอาหลักมูลค่าปัจจุบัน มาใช้ในการคำนวณ นอกจากนี้โครงร่างทางการเงินสามารถส่งผลสะท้อนต่อขนาด ความเสี่ยงภัย รายได้และมูลค่าของกิจการ การศึกษา ค่าของทุนและการเรียนรู้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากการ leverage อย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโกรงสร้างเงินทุน

ตลอดทั้งการตัดสินใจอื่น ๆ อีก เช่น การเช่า การไถ่ถอนคืนพันธบัตร นโยบายเงินทุนหมุนเวียน จำเป็นที่จะต้องมีการกะประมาณค่าของทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าของทุนนี้ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานในกิจการบางประเภท เช่น กิจการที่ผลิตกระแสไฟฟ้า แก๊ส โทรศัพท์และการขนส่ง ซึ่งเป็นกิจการประเภทสาธารณูปโภคกิจการจำพวกนี้จำเป็นต้องมีวิธีการที่ถูกต้อง

ในการวัดค่าของทุนเพื่อนำมาใช้กำหนดราคาสินค้าและบริการของบริษัท ถ้าหากว่าการกะประมาณค่าของเงินทุนต่ำไปแล้ว บริษัทก็จะไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาใช้ในการลงทุนให้เพียงพอกับความต้อ องการใช้สินค้าและบริการของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อประชาชนในที่สุด หรือถ้ำการกะประมาณค่าของทุนนั้นสูงไป ประชาชนผู้อุปโภคบริโภคก็จะต้องจ่ายราคาค่าสินค้าและบริการในราคาที่สูงตามไปด้วย

 

ประการสุดท้ายค่าของทุนและวิธีการที่ใช้วัดค่าของทุนมีความสำกัญต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม ถ้าหากว่าการประมาณค่าของทุนไม่ถูกต้องเช่น ประมาณสูงไป เศรษฐกิจของประเทศก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร การลงทุนในโรงงานใหม่ เครื่องจักรก็จะต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ในทางตรงข้ามถ้ำ  ค่าของทุนประมาณไว้ต่ำเกินไปก็จะเป็นสาเหตุทำให้มีการใช้ทรัพยากรไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีการนำเอาทรัพยากรที่ควรใช้ไปในการผลิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจไปใช้ในทางการผลิตที่ไม่สามารถก่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจหรือก่อประโยชน์ได้ทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

ความรู้ทั่วไป