เรียนรู้เรื่องของ สินค้าคงเหลือ

เรียนรู้เรื่องของ สินค้าคงเหลือ

เรียนรู้เรื่องของ สินค้าคงเหลือ inventories

โดยสำหรับสินค้าคงเหลือ inventories คือสินทรัพย์ซึ่งธุรกิจมีไว้เพื่อขาย ก่อให้เกิดรายได้และมีส่วนอย่างสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจได้ผลกำไรหรือขาคดทุน สินค้าคงเหลือจะมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร เช่น มีความคงทน ไม่เน่าเสีย และมีราคาแพง ฯลฯ ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเอง อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะจัดสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม สินค้าคงเหลือจะมีความแตกต่างไปจากสินทรัพย์อื่น ๆ เพราะสินค้าคงเหลือนั้นธุรกิจมีไว้เพื่อขาย แต่สินทรัพย์อื่น ๆ

inventories ธุรกิจมีไว้เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ

เราสามารถอาจแบ่งสินค้าคงเหลือออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

  1. วัตถุดิบ คือสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนในการผลิตเลย
  2. สินค้าระหว่างผลิต คือสินค้าที่ กำลังอยู่ในช่วงการผลิตแต่ยังผลิตไม่เสร็จ
  3. สินค้าสำเร็จรูป คือสินค้าที่ผ่านขั้นตอนในการผลิตอย่างสมบูรณ์แล้ว และพร้อมที่จะนำออกขายได้

วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงเหลือ

สำหรับการบริหารสินค้าคงเหลือทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือลดจำนวนเงินลงทุนในสินค้าคงเหลือ ธุรกิจควรจะมีสินค้าคงเหลืออยู่ในระดับต่ำสุด ระดับต่ำสุดของสินค้าคงเหลืออาจจะอยู่ ณ ระดับศูนย์คือไม่มีสินค้ากงเหลือ ซึ่งธุรกิจอาจใช้วิธีการจัดหาสินค้าหรือผลิตสินค้าก็ต่อเมื่อได้รับคำ สั่งจากลูกค้าเท่านั้น

 และวิธีการเช่นนี้ นี้อาจเหมาะกับธุรกิจบางประเภท แต่ไม่เหมาะกับธุรกิจส่วนใหญ่ เพราะโดยทั่วไปแล้วธุรกิจจะต้องมีสินค้าไว้พร้อมที่จะสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที มิฉะนั้นลูกค้าอางหันไปซื้อสินค้าของกู่แข่งขันซึ่งจะทำให้ธุรกิจนั้นต้องขาดผลประโยชน์ไป การที่ธุรกิจต้องการลดจำนวนสินค้าคงเหลือลงก็เพราะว่าธุรกิจต้องเสียคำใช้จ่ายในการลงทุนและดูแลรักษาสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนมาก

 ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทแห่งหนึ่งต้องการเก็บสินค้าคงเหลือเอาไว้ 10 ล้านบาท หมายความว่าบริษัทจะต้องลงทุนด้วยเงินจำนวน 10 ล้านบาทเป็นค่าสินค้านี้ และยังต้องเสียคำใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าจำนวนนี้อีก เป็นต้นว่า ค่าขนส่งเข้า ค่าโกดัง ค่าประกันภัย ฯลฯ ถ้าหากบริษัทเพิ่มปริมาณสินค้าคงเหลือให้มากขึ้นเท่าใด บริษัทก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดต่ำใช้จ่าย ธุรกิจจึงควรมีสินค้าคงเหลืออยู่ในระดับที่ต่ำสุด

ประโยชน์ของการที่มีสินค้าคงเหลือ

การที่ธุรกิจมีสินค้าคงเหลือไว้นั้นทำให้กระบวนการจัดซื้อ การผลิตและการขายดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าธุรกิจไม่มีดวามประสงค์ที่จะมีวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเตวียมไว้ให้พร้อมเพื่อทำการผลิตและขายแล้ว เมื่อธุรกิจคาดว่าจะทำการผลิตและขายสินค้า ก็จะต้องดำเนินการจัดซื้อสินค้าเข้ามาอย่างเร่งรีบซึ่งอาจเกิดผลเสียได้ง่าย ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าอย่างเร่งด่วน

ถ้าธุรกิจไม่มีสินค้าคงเหลืออยู่เลยก็จะทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปให้ลูกค้าได้ทัน ทำให้ขาดผลประโยชน์ที่ควรจะได้ไป หรือในกรณีที่ธุรกิจทำการผลิดสินค้าสำเร็จรูปอยู่ แต่ขาดวัตถุดิบที่จะเข้ามาป้อนในการผลิตทำให้การผลิตสินค้าต้องล่าช้าออกไป ซึ่งเป็นผลเสียแก่ธุรกิจนั้นเอง

 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสินค้าคงเหลือเป็นเสมือนเครื่องป้องกันที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจสามารถดำเนินการจัดซื้อ การผลิตและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจไม่ทำให้พลาดโอกาสในการขายสินค้า ถ้าธุรกิจมีสินค้าอยู่พร้อมที่จะขายได้ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้านั้น ธุรกิจก็สามารถส่งสินก้ให้แก่ลูกค้าได้ทันที

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

 

Default