การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา Management Learning

บริหารการศึกษา Management Learning หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สอนคนขึ้นไปมีการร่วมมือกันดำเนินการต่าง ๆ เพื่อที่จะให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค?อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่บุคคลเหล่านั้นได้ทำการร่วมกันกำหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

การบริหารการศึกษา Management Learning คืออะไร

หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนมีการร่วมมือกันดำเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤตอกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคที่ตนดำเนินชีวิตอยู่

บริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์หมายความว่าอะไร

คือ การบริหารมีกรรมวิธีบางอย่างที่ต้อฃการเรียนรู้มีการฝึกฝนเพื่อใช้กรรมวิธีให้ถูกต้อง ผู้บริหารจึงต้องศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์มนการดำเนินการ

ส่วนในเรื่องทีได้ชื่อว่าเป็น ศิลป์ มีความหมายว่า ผู้บริหารจะต้องใช้ศิลป์ในการควบคุมกรรมวิธีต่าง ๆ ในการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตน ศิลป์ในการบริหารก็คือ การประยุกต์ความรู้ หลักการทางการบริหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตลอดจนความต้องการขององค์กรและบุคคล

ปัจจัยสำคัญของการบริหาร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ปัจจัยของการบริหารที่สำคัญมีด้วยกันทั้งหมด 4 อย่าง หรือที่เรียกว่า 4M ประกอบไปด้วย ดังนี้

  • Man หมายถึง คน
  • Money หมายถึง งบประมาณ หรือ เงิน
  • Material หมายถึง วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
  • Management หมายถึง การดำเนินการหรือการจัดการบริหาร

กระบวนการบริหารการศึกษาประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

โดยเป็นที่นิยมและมีความเป็นสากล มีทั้งหมด 7 ประการ ที่เรียกว่า “POSDCORB” ประกอบไปด้วย 

1.planning หมายถึง การวางแผน หรือการวางโครงการอย่างกว้าง ๆ ว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามลำดับ พร้อมด้วยวางแนววิธีปฏิบัติ ระบุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัตินั้น ๆก่อนลงมือทำจริง

2.organizing หมายถึง การจัดรูปโครงสร้าง หรือ เค้าโครงของการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือของตำแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่าวชัดเจนพร้อมด้วยดำหนดลักษณะและวิธีการติดต่อประสานสัมพันธ์กันตามลำดับชั้นแห่งอำนาจกน้าที่สูงต่ำลดหลั่นกันไป

3.staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ตั้งแต่ การแสวงหา การบรรจุแต่งตั้งชั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งงานรวมทั้งการบำรุงรักษาสภาพพของการทำงานที่ดีให้มีอยู่ตลอดไป

4.directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ หลังจากที่ได้วิเคราะห์และพิจารณางานโดยรอบคอบแล้ว รวมทั้งการติดตามและให้มีการปฏิบัติงานตามคำสั่งนั้น ๆ ในฐานะที่ผู้บริหารเป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

5.co-ordination หมายถึง การประสานงาน หรือสื่อสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยหรือตำแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การให้เข้ากันได้ เพื่อให้งานเดินและเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การร่วมกัน

6.reporting หมายถึง การเสนอรายงาน ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่าง ๆ ทราบถึงความเคลื่อนไหว ความเป็นไประยะ ๆ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้บังคับบัญชาให้ทราบถึงความก้าวหน้าของหน่วยงานของตนอยู่เสมอ

7.budgeting หมายถึง การจัดทำงบประมาณการเงิน หมายถึง การจัดทำงบประมาณการเงิน หรือ โครงการใช้จ่ายเงิน การทำบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม

 

และทั้งหมดนี่ก็รเพียงส่วนย่อยของงานการจัดการระบบการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ในระบอบงานนี้ยังมีเนื้อหาและสิ่งหลักที่จะต้องทำและรับผิดชอบอีกมากมายนักที่เราจะต้อฃทำการศึกษาให้รู้แจ้งกันอีกต่อไป

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่Default