ชาวไทยมุสลิม

ชาวไทยมุสลิม

ชาวไทยมุสลิม Thai Muslims

Thai Muslims ชาวไทยมุสลิม หมายถึงชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสถาม คำว่ามุสลิม เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ที่แปลว่าสันติ และการยินยอมมอบกายและจิตใจให้แก่พระเจ้า โดยในบทความนี้เราจะมาพูดถึงชาวชนกลุ่มน้อยนี้กัน

ชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ที่ใด Thai Muslims

สำหรับชาวชนกลุ่มน้อยพวกนี้ พวกเขาได้มีการอบู่อาศัยในบริเวณ 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเรียงตามลำดับใหญ่เล็กได้แก่ ยะลา นราธิวาส สตูล ปัตตานี

ในจังหวัดปัตตานี จะมีประชากรมากที่สุดรองลงมา ได้แก่ นราธิวาส ยะลาสตูล ชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต้ มีประมาณ 100,000 คน หรือประมาณ 80% ของประชากรทั้งหมดใน 4 จังหวัดนี้ มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศาสนา อิสลามอย่างเคร่งครัด

ดินแดนใน 4 จังหวัดภาคใต้นี้คืออาณาจักรศรีวิชัยเดิม นับแต่รัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ราว พ.ศ. 1820-1860 ประชาชนในแหลมมลายูของอาณาจักรนี้จนถึงเมืองมะละกานับถือศาสนาอิสลามอยู่ก่อนแล้ว มีเชื้อชาติการปกครองตลอดจนศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง

อุปสรรคในการใช้นโยบายผสมกลมกลืนทางด้านวัฒนธรรม มีอะไรบ้าง

  1. ประชาชนใน 4 จังหวัดภาคใต้นี้ส่วนใหญ่จะมีเชื้อชาติ การแต่งกาย และภาษาพูด เป็นมลาถู ยกเว้นในจังหวัดสตูลมีจำนวนไม่น้อยที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลย หรือ ไม่ค่อยพูด
  2. ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยป่าเขา มีที่ราบแดบ ๆ ระหว่างภูเขาและตามชายฝั่ง มีเขตแดนติดต่อกับมาเลเซีย
  3. ภูมิอากาศ อยู่ในเขตอากาศร้อนแบบเส้นศูนย์สูตร มีฝนดกตลอดปีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ข้าว ยางพารา มะพร้าว ผลไม้ชนิดต่าง ๆ และพืชไร่นานาชนิด บางปีให้ผลผลิตต่ำ
  4. สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีรายได้พอแก่การดำรงชีวิตเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม เพาะปลูก มะพร้าว ยางพารา ข้าวปาล์มน้ำมัน กาแฟ ผลไม้เมืองร้อนชนิดต่าง ๆ พืชไร่ พืชผัก นานาชนิด ทำการประมงแร่วุลแฟลม  และตีบุก
  5. สภาพทางสังคม มีสภาพทางวัฒนธรรมและสังคม การนับถือศาสนา การแต่งกาย ภาษาพูด การติดต่อกันในสังคม  จารีตประเพณี แตกต่างไปจากคนไทยส่วนใหญ่ แต่ไปคล้ายคลึงกับมาเลเซีย ทำให้ติดกันไปว่าชาวไทยมุสลิมพวกนี้คงเป็นชาวมาเลย์ กล่าวกันโดยนิตินัยแล้วชาวไทยมุสลิมก็คือชาวไทย
  6. การศึกษา ชาวไทยมุสลิมไม่ค่อยนิยมศึกษาภาษาไทยและเข้าเรียนในโรงเรียนไทยเนื่องจากไม่เอื้ออำนวยดวามรู้ทางศาสนาให้
  7. มาเลเซีย เป็นชนเชื้อชาติเดียวกับชาวไทยมุสลิม มีความเจริญทางเศรษฐกิจรุ่งเรืองกว่าไทย นับถือศาสนาเดียวกัน ทำให้ชาวไทยมุสลิมบางส่วนปรารถาที่จะไปรวมกับมาเลเซีย มักจะยกมาอ้างเสมอว่าจากสภาพบ้านเมือง
  8. ความแตกต่างระหว่างชาวไทยมุสลิมกับชาวไทยส่วนใหญ่มีทั้งในด้านศาสนาวัฒนธรรม สภาพสังคม ภาษา ประวัติศาสตร์เชื้อชาติ ที่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อนโยบายผสมกลมกลืนทางด้านวัฒนธรรม

 

นอกจากนี้ ทางพรรคการเมืองบางพรรดในมาเลเซียต้องการที่จะให้ชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดภาดใต้แยกตัวจากไทยตั้งเป็นรัฐอิสระ ผู้ที่จะทำการแบ่งแยกดินแดนจะมีการโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ เป็นต้นว่า รัฐบาลไม่เอาใจใส่ชาวไทยมุสลิมเท่าที่ควร ทั้งในด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู่และฐานะทางเศรษฐกิจนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงของไทย ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “นไทยยังเข้าไม่ถึงเนื้อแท้ของศาสนาอิสลามว่าเป็นอย่างไร ถ้ามีความเข้าใจในศาสนาอิสลามก็จะยอมรับมากขึ้นและปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลงไป”

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

ความรู้ทั่วไป