เรียนรู้เรื่องของบุคลิกภาพ

เรียนรู้เรื่องของบุคลิกภาพ

เรียนรู้เรื่องของบุคลิกภาพ Consistency of Personality

ในเรื่องแนวความคิดของบุคลิกภาพเกี่ยวกับเรื่องความคงเส้นคงวาของบุคลิกภาพ Consistency of Personality นั้นก็คือการที่บุคคลทำอะไรก็ตาม วิถีทางที่เขาประพฤติปฏิบัตินั้นจะแสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพของเขาในระดับหนึ่ง  เป็นต้นว่า เราคงเคยสังเกตว่าเพื่อนบางคนจะมีลักษณะของพฤติกรรมและการแสดงออกเฉพาะตนเอง เช่น ท่าทางเดินหรือแม้แต่การกิน การพูด การแสดงออก หรือตัวอย่างงานศิลปะของศิลปีนที่มีชื่อเสียง เช่น การประพันธ์เพลงของ Mozart หรือรูปวาดของ Van Gogh เป็นต้น

Consistency of Personality ความคงเส้นคงวาของบุคลิกภาพ คืออะไร

 ซึ่งผลงานที่เราได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นนั้น คือ บรรดางานเหล่านี้จะสามารถถ่ายทอดและแสดงลักษณะที่เป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะและแตกต่างไปจากคนอื่น นอกจากนั้นบุคลิกภาพและวัฒนธรรมยังเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นตัวอย่างในเรื่อง การเลียนแบบในสิ่งเดียวกันของคนที่มีบุคลิกลักษณะต่าง ๆกัน เป็นต้นว่า นักแต่งเพลงที่นิยมชมชื่นกับผลงานของโมซาร์ท ก็จะพยายามศึกษาและเลียนแบบดนตรีดังกล่าว ซึ่งแต่ละคนก็จะมีลักษณะเฉพาะของตน

หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ก็คือ เด็กนักเรียนในห้องหนึ่งซึ่งได้รับเรียนรู้สั่งสอนจากครูคนเดียวกันก็จริง แต่แต่ละคนก็จะพัฒนานิสัยหรือลักษณะที่เป็นของตนเองออกมาให้เห็น เช่น ลายมือของนักเรียนแต่ละคนจะสังเกตได้ว่าแตกต่างกันตามที่กล่าวว่าบุคลิกภาพของบุคคลจะมีลักษณะคงเส้นคงวาก็จริง  แต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ บุคลิกภาพนั้นอาจจะเกิดความชัดแย้งภายใน (internal conflicts)และความไม่คงเส้นคงวาได้

ตัวอย่างเช่น คนที่มีลักษณะโอ้อวดก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูง หรือเด็กชายที่รู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยทางกายก็อาจจะพัฒนาพฤติกรรมที่เข้มแข็งเพื่อเป็นการชดเชย กลไกดังกล่าวนั้นจะได้พบในส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพรวม (total personality) นอกจากนั้นเรื่องของความไม่คงเส้นคงวาของพฤติกรรมนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของสถานภาพและบทบาท (status and role)

 เช่น เด็กอาจจะประพฤติตนกับพ่อแม่อย่างหนึ่งแต่กับเพื่อนเป็นอีกอย่าง ฉะนั้นเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าบุคลิกภาพของบุคคลอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ขณะที่ตอนเป็นเด็กมีบุคลิกภาพอย่างหนึ่งแต่พอโตขึ้นก็เปลี่ยนไป Gordon Allport ผู้ซึ่งให้ความสนใจในเรื่อง ความคงเส้นคงวาของบุคลิกภาพเห็นว่าคนหนุ่มสาวอยู่ในวัยที่ให้ความสำคัญกับตนเองอย่างมีอิสระ แรงจูงใจของคนหนุ่มสาวจะเป็นอย่างไรนั้นจะก่อตัวมาจากชีวิตในวัยเด็ก แต่แรงจูงใจนี้ก็เป็นอิสระจากชีวิตในวัยเด็ก ดังนั้น บุคลิกภาพจึงมีลักษณะดังกล่าวด้วย

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีต่อบุคลิกภาพ

นักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาในปัจจุบัน ต่างให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ไปสู่เป้าหมายตามที่สังคมกำหนด ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นระเบียบในสังคมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้และเป็นสิ่งไม่คงที่ ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อบุคลิกภาพทางสังคมก็คือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (acculturation)และการเผยแพร่วัฒนธรรม (cultural  diffusion) ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับมหภาคและจุลภาค

 

 กล่าวคือทั้งในส่วนปัจเจกบุคคล และบุคลิกภาพในสังคมโดยรวมการผสมผสานทางวัฒนธรรม เป็นการรับเอาวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันปกติ การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่งเป็นช่องทางที่รับเอาวัฒนธรรมมาผสมผสานกันในแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตามแต่ละสังคมย่อมจะรักษาวัฒนธรรมของตนไว้เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของตน

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

ความรู้ทั่วไป