ท่าเรือคืออะไร

ท่าเรือคืออะไร

ท่าเรือคืออะไร Port

การขนส่งทางน้ำหรือ ท่าเรือ Port นั้น ย่อมมีจุดเริ่มต้นและที่หมายปลายทาง เพื่อบรรทุกขนถ่ายสินค้าและหรือคนโดยสารระหว่างทางบกกับทางน้ำ จุดเริ่มตันและจุดหมายปลายทางที่ใช้บรรทุกขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารนี้จำเป็นจะต้องใช้สถานที่ และมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้บริการ อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการผ่านของคนโดยสารและสินค้าเหล่านั้น

Port ท่าเรือ เป็นอย่างไร

เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกดังกล่าว เรียกว่า ท่าเรือ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูของประเทศหรือของท้องถิ่นและมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองและต่อเศรษฐกิจของเมืองนั้น ๆ และท้องถิ่นที่ไกล้เคียงมาก เราอาจแบ่งประเภทของท่าเรือตามลักษณะของสถานที่ตั้ง ก็ได้แก่

แม่น้ำ คือท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมน้ำซึ่งอาจจะรับแด่เรือลำเลียงเล็ก ๆหรือเรือเดินทะเลก็ได้ เช่น ท่าเรือลอนดอน ท่าเรือกรุงเทพฯทะเล เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมทะเล สำหรับรับแต่เรือเดินทะเลโดยเฉพาะ เช่น ท่าเรือ Marseilles, Rotterdam, Southampton เป็นต้น

ลำคลอง เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมคลอง ถ้าเป็นคลองเล็ก ๆ ก็รับแต่เรือลำเลียง แต่ถ้าเป็นคลองที่เรือเดินทะเลผ่านได้ เช่น คลอง Manchester คลคง Suez เป็นต้น ก็รับเรือเดินทะเลได้ เช่น ท่าเรือ Manchester และท่าเรือ Port Said เป็นต้น

ลักษณะการขนส่งที่ติดต่อกับท่าเรือมีดังนี้

  1. เรือสินค้าที่มาจากหรือไปต่างประเทศ ชนิดประจำ หรือไม่ประจำ
  2. ที่เดินชายฝั่งสำหรับสินค้าของหัวเมืองชายทะเล
  3. รถไฟสำหรับติดต่อกับแหล่งที่อยู่ห่างไกล
  4. รถยนต์สำหรับติดต่อกับแหล่งที่อยู่ไกล้
  5. ภาหนะเรือลำเลียงหรือพาหนะขนส่งทางน้ำภายในประเทศ สำหรับติดต่อทั้งแหล่งใกล้และไกลที่ไม่ต้องการความรวดเร็ว
  6. เครื่องบินสำหรับติดต่อกับแหล่งที่อยู่ไกลและต้องการความรวดเร็ว

โดยการขนส่งเหล่านี้นั้น ท่าเรือทุกแห่งต้องพยายามจัดหาบริการและเครื่องอำนวยดวามสะดวกให้เพี่ยงพอกับจำนวนของสินค้า เพื่อมีให้สินค้าคั่งค้าง มินะนั้นจะทำให้การค้าหยุดจะงักเสียหายได้ท่าเรือบางแห่งตกลงกับรถไฟ หรือการขนส่งทางบกลดค่าระวางเป็นพิเศษ บางแห่งช่วยทำการขุดคลอง

และทำการปรับปรุงเม่น้ำให้เรือลำเลียงเดินได้สะดวก บางแห่งจัดดำเนินการสถานีรถยนต์ บรรทุกขนส่งเสียเอง บางแห่งจัดทำสนามบินด้วย สิ่งอำนวยดวามสะดวกและบริการต่าง ๆ ที่พักสินค้า คลังสินค้า พื้นวางสินค้า ถนน รางรถไฟ และเครื่องมือยกขนสินค้าเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งก็ได้แก่ ปั้นจั่น รถยนต์บรรทุก รถลากจูง รถยกขนสินค้า เป็นตัน

ดังนั้น ประเทศที่มีท่าเรือดี ย่อมได้เปรียบในการพัฒนาประเทศเป็นอเนกประการการเคลื่อนที่ขนย้ายทรัพยากร สินค้า ปัจจัยในการครองชีพและการพัฒนาประเทศตลอดจนผลผลิตทางเกษตร อุตสาหกรรม และอื่น ๆ ภายในประเทศไปยังต่างประเทศ หรือรับจากต่างประเทศเพื่อจ่ายออกไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ

ย่อมอาศัยท่าเรือเป็นเครื่องช่วยอำนวยดวามสะดวก เพราะว่าเป็นศูนย์กลางรับส่งสินค้าดังกล่าวจากภายนอกประเทศเข้ามาในประเทศและจากภายในประเทศออกไปยังประเทศต่าง ๆ ท่าเรือจึงเปรียบเสมือนหัวใจที่ทำหน้าที่สูบฉีดสินค้าไปบริการและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

ทั้งนี้คณะกรรมการการท่าเรือฯ มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการท่าเรือฯ โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายและรับผิดชอบในการจัดการและดำเนินงานของการท่าเรือฯ การขนส่งทางเรือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการขนส่งที่มีความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Default