เรียนรู้เรื่องจิตวิทยา ทางสังคมศาสตร์

เรียนรู้เรื่องจิตวิทยา ทางสังคมศาสตร์

เรียนรู้เรื่องจิตวิทยา Psychology ทางสังคมศาสตร์

ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาทางสังคมศาสตร์ Psychology จิตวิทยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สลับซับซ้อน เกิดจากกลไกจิตใจของมนุษย์ จิตวิทยาถือได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งจะก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ระยะหลังได้มีการค้นคว้าและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยากว้างขวางขึ้น จึงเกิดแนวความคิด แนวการศึกษา และทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย ที่จะใช้อธิบายถึงปรากฎการณ์ทางจิตวิทยา

วิวัฒนาการของจิตวิทยา Psychology เป็นอย่างไร

ความเป็นมาของจิตวิทยาเริ่มจาก ความคิดของคนเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นตัวกำเนิดมนุษย์ และเป็นผู้สั่งการให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อมานักจิตวิทยาหันมาให้ความสนใจเรื่องจิต (mind) ว่ามนุษย์เราประกอบด้วยร่างกาย ซึ่งมีอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ตา แขน ขา หัวใจ ฯลฯ กับอีกสวนหนึ่งคือ จิต (mind) ซึ่งจะประกอบด้วย ความคิด การรับรู้ ความรู้สึกใน เรื่องต่าง ๆ ฯลฯ

 และส่วนของจิตนี้จะสามารถสั่งการกระทำ และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของมนุษย์ประมาณศตวรรษที่ 19 วิทยาการทางสรีรวิทยาเจริญขึ้นมาก นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของวิชาจิตวิทยา ฉะนั้นในระยะนี้จิตวิทยาจึงหันมาสนใจเรื่องจิตสำนึก(consciousness)แทนเรื่องจิต (mind) สำหรับคำว่าจิตสำนึก (consciousness) นั้น ก็คือผลรวมของประสบการณ์ทั้งหลายในชีวิตแต่ละคน ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

 ซึ่งเป็นเรื่องสนับสนุนว่าการที่เราทำอะไรหรือมีพฤติกรรมอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่สร้างสมมาไม่ใช่อยู่ภายใต้อำนาจของวิญญาณ หรือส่วนของจิต (mind) สั่งการต่อมาจิตวิทยาได้มีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยมีการใช้ห้องทดลองในการศึกษา มีการค้นคว้าเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีการทดลองเป็นหลักฐานและน่าเชื่อถือ เช่นศาสตร์อื่น 1 ฉะนั้นในปัจจุบันนี้จิตวิทยาจะศึกษาส่วนต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนั้น 1 ศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทและเกิดแนวความคิดในการมองพฤติกรรมของคนในทัศนะที่แตกต่างกันออกไป

จิตวิทยาการทดลอง คืออะไร

ในบรรดาสาขาของจิตวิทยาด้วยกัน จิตวิทยาการทดลองนับเป็นสาขาวิชาที่เก่าซึ่งก็ครอบคลุม แก่ที่สุด จะสนใจศึกษาเรื่องกระบวนการรับรู้สัมผัส(Sensory Processes) เกี่ยวข้องถึงเรื่องการรับรู้ (Perception) อารมณ์ (Emotion)ปัจจุบันนี้ได้นำเอาวิชาจิตวิทยาการทดลองไปใช้ประโยชน์กับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ 

โดยจะศึกษาว่าพฤติกรรมของคนและสัตว์จะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ต่าง ” มีตัวแปรอะไรบ้างที่จะกำหนดพฤติกรรม ศึกษาว่าระบบประสาทส่วนใดทำหน้าที่อย่างไร และส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างไร ในการศึกษาค้นคว้าด้านจิตวิทยาการทดลองที่กระทำกันทั่วไปนั้น จะต้องอาศัยห้องทดลองและมีการควบคุมตัวแปร โดยศึกษาทดลองกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ และเริ่มกับสัตว์ที่มีระบบอวัยวะง่าย 1 ไปสู่สัตว์ที่มีระบบอวัยวะชับซ้อน ถ้าเป็นการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของสัตว์ต่าง ๆเรียกว่า จิตวิทยาเปรียบเทียบ  ถ้าเป็นการศึกษาการทำงานของสรีระร่างกายที่มีผลต่อพฤติกรรมเรียกว่าจิตวิทยาสรีรศาสตร์ 

จิตวิทยาการศึกษา

นักจิตวิทยาการศึกษาจะนำหลักเกณฑ์ทางจิตวิทยาไปใช้ในด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการวัดผลของความสำเร็จและความก้าวหน้าของเทคนิคการสอนและอุปกรณ์การสอนแบบใหม่ ๆ ซึ่งต่างกับหน้าที่ของนักจิตวิทยาแนะแนวตามโรงเรียนบริการให้กับนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน โดยนำความรู้ทางด้านจิตวิทยาสอดแทรกเข้าไปในการบริหารโรงเรียน

 นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะแนว ทำงานร่วมกับครูและผู้ปกครองในการติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านพฤติกรรมของเด็กจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาพัฒนาการจะศึกษาปัจจัยต่าง   ที่มีผลต่อการก่อบุคลิกภาพและพฤติ กรรมตั้งแต่ระยะวัยทารกจนถึงวัยสุงอายุ นักจิตวิทยาพัฒนาการอาจจะเน้นศึกษาเจาะลึกลงไป ในปัญหาเฉพาะด้านได้ เช่น การเน้นศึกษาเจาะลึกในเรื่องการคิดหรือการรับรู้ หรืออาจเน้นศึกษาเฉพาะวัยใดวัยหนึ่งก็ได้ 

วิชาจิตวิทยาเป็นวิชาที่ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์มีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีเพื่อน มีกลุ่ม ดังคำกล่าวของปราชญ์อริสโตเติลที่ว่า “มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม” เมื่อเราจำเป็นต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น การที่เราสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปของมนุษย์ พร้อมทั้งอธิบายได้ ก็จะช่วยให้สัมพันธภาพที่มีต่อกันนั้นดำเนินไปด้วยดี การเรียนจิตวิทยาทำให้มนุษย์มีความรู้ที่จะปรับปรุงตนเองและเข้าใจในผู้อื่นและเป็นการหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่ง แก้ไขความขัดแย้ง ขจัดการละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Default