ชุมชนชนบทไทย เป็นอย่างไร
Default

ชุมชนชนบทไทย เป็นอย่างไร

ชุมชนชนบทไทย เป็นอย่างไร rural Thai communities ในเรื่องของชุมชนชนบท rural Thai communities ประกอบไปด้วยผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจัดกระจายกันทั่วไป และอยู่กันเป็นหมู่บ้านหรือตำบล ความสัมพันธ์ของผู้คนในชนบทเป็นไปในแบบ ความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ กล่าวคือ เป็นความสมพันธ์ที่มีลักษณะใกล้ชิดสนิทสนมเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตรอง มีสภาพความเป็นอยู่เรียบง่าย มีการพบปะสังสรรค์กันอยู่เสมอ มีแบบอย่างการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพแบบเดียวกัน สภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ สภาพและลักษณะของชุมชนชนบท rural Thai communities โดยทั่วไป จึงเป็นดังนี้ สมาชิกของชุมชนนั้นมีจำนวนน้อย และสมาชิกเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางจิตใจกันอย่างใกล้ชิต ชนิดที่ว่ารู้จักกันหัวบ้านท้ายบ้าน และถือว่าเป็นพวกเดียวกัน มีความรักและเข้าข้างกันอย่างที่ไม่ใช้เหตุผล พฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออกมักแสดงออกมาในรูปของ…

สภาพและลักษณะของชุมชนชนบทไทย
ความรู้ทั่วไป

สภาพและลักษณะของชุมชนชนบทไทย

สภาพและลักษณะของชุมชนชนบทไทย rural Thai communities ชุมชนชนบท rural Thai communities ประกอบไปด้วยผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจัดกระจายกันทั่วไป และอยู่กันเป็นหมู่บ้านหรือตำบล ความสัมพันธ์ของผู้คนในชนบทเป็นไปในแบบ ความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ กล่าวคือ เป็นความสมพันธ์ที่มีลักษณะใกล้ชิดสนิทสนมเป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตรอง มีสภาพความเป็นอยู่เรียบง่าย มีการพบปะสังสรรค์กันอยู่เสมอ มีแบบอย่างการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพแบบเดียวกัน สภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ สภาพและลักษณะของชุมชนชนบท rural Thai communities โดยทั่วไป จึงเป็นดังนี้ สมาชิกของชุมชนนั้นมีจำนวนน้อย และสมาชิกเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางจิตใจกันอย่างใกล้ชิต ชนิดที่ว่ารู้จักกันหัวบ้านท้ายบ้าน และถือว่าเป็นพวกเดียวกัน มีความรักและเข้าข้างกันอย่างที่ไม่ใช้เหตุผล พฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออกมักแสดงออกมาในรูปของ “พวกเรา”…