ความยากจนในสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างไร

ความยากจนในสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างไร

ความยากจนในสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างไร The America’s poverty

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศอภิมหาอำนาจ ผู้นำโลกเสรีและหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า เป็นประเทศหนึ่งที่มีมาตรฐานการครองชีพดีที่สุดในโลก จากการสำรวจของกระทรวงแรงงานและสถาบันประกันสังคมของสหรัฐอเมริกา ในปี 2529 พบว่า จากประชากรอเมริกันประมาณ 240 ล้านคน ประมาณ 14% หรือประมาณ 33 ล้าน 7 แสนคนของประชากรอเมริกันเป็นคนยากจน The America’s poverty บางครอบครัวมีอาหารรับประทานวันละ 1 หรือ 2 มื้อ เท่านั้น ในแต่ละปีจะมีชาวอเมริกันที่อดอาหารและหนาวตายจำนวนไม่น้อย

The America’s poverty ปัญหาความยากจนในสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างไร

โดยในช่วงต้นปี 2529 ในสหรัฐอเมริกามีการรณรงค์ต่อต้านความยากจน จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดพบว่ามีดนอเมริกันที่ยากจน อายุต่ำกว่า 18ลงมา ประมาณ 12 ล้าน 9 แสนคน ประมาณ  ล้านถึง 9 ล้าน 5 แสนคน เป็นอเมริกันอเมริกันผิวดำ อีกประมาณ 3 ล้านคน เป็นชาวอเมริกาใต้บ้าง ปอร์โตริกันบ้าง เม็กซิโกบ้าง ที่อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

และรวมไปด้วยสำหรับทั้งชาวลาวอพยพ ญวนอพยพ ชาวต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนาที่นับว่ามีเศรษฐกิจดี ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไทย สาเหตุแห่งความยากจนของคนอเมริกัน  เกิดจากการที่หัวหน้าครอบครัวตกงานเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำโรงงานอุตสาหกรรมล้มละลายหรือขาดทุน หรือเป็นครอบครัวที่ไม่มีงานทำแน่นอนหรือครอบครัวที่พ่อถึงแก่กรรม ละทิ้งไป หย่าร้าง เป็นครอบครัวที่มีมารดาเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงผู้เดียว

ซึ่งทางการอเมริกันจะจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้เป็นอาทิตย์แต่ก็ยังไม่เพียงยังชีพ เกณฑ์การวัดว่าครอบครัวใดเป็นครอบครัวยากจน กำหนดไว้ดังนี้ ครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อแม่ลูก รวม 4 คนนั้น น จะต้องมีรายได้ต่อปี 275,880 บาท หรือ 10,640 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณเดือนละ 22,988. – บาท ถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าเป็นครอบครัวยากจน

ในกรณีของคนโสด มีเกณฑ์กำหนดว่า จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 5,728 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 148,928.- บาทต่อปี หรือประมาณเดือนละ 12,410.- บาท ถ้ามีรายได้ต่ำกว่านี้ถือว่ายากจน ประชากรอเมริกันจะเสียภาษีหลายอย่างนับแต่ภาษีของรัฐที่อาศัยอยู่ ภาษีของรัฐ เงินประกันสังคมและเงินสะสม เงินประกันสังคม ฯลฯ  โดยในกลุ่มของคนโสดที่มีรายได้ต่อปี 5,728 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 148,928.- บาท

 เมื่อทำการหักภาษีแล้วจะเหลือประมาณ 3,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 83,200.- บาท สวัสดิการจากการเสียภาษีที่จะได้รับคือเงินบำนาญเมื่อตกงานหรือถูกเลิกจ้าง การรักษาพยาบาลฟรียามเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นคนไข้ในหรือคนไข้นอก เจ็บป่วยมากหรือน้อย บำนาญเลี้ยงชีพตลอดชีวิต ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน

มีปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดมีปัญหาความยากจนในประเทศที่กำลังพัฒนา

 1. สภาพของดินฟ้าอากาศ – ร้อนเกินไป ทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล
 2. ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคม – เชื่อถือในไสยศาสตร์ โชคลางของขลัง นิยมใช้โชคเข้าช่วยในการเพาะปลูก
 3. การพัฒนาเศรษฐกิจไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร คนร่ำรวยมีโอกาสร่ำรวยมากขึ้นคนจนยิ่งจนลง
 4. ประเทศที่พัฒนาแล้วมักจะซื้อวัตถุดิบไปในราดาถูกและส่งสินค้าสำเร็จรูปมาขายราดาแพง
 5. จำนวนประชากรมีมากกว่าตำแหน่งงาน
 6. การกระจายรายได้ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน

 1. ควรส่งเสริมเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางด้านเกษตรกรรม
 2. จัดสรรที่ดินให้คนยากจนได้เช่าซื้อในราคาถูก
 3. ให้สินเชื่อการลงทุนแก่เกษตรกรในระยะยาว
 4. ควรส่งเสริมให้มีการทำนาปีละ 2 ครั้ง และช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านการศึกษาสำหรับเด็กในชนบท ควรเน้นในด้านการเกษตรกรรมมากกว่าวิชาทั่วไป
 5. คนร่ำรวยควรเสียสละให้คนยากจนบ้าง
 6. เน้นให้มีการใช้แรงานแทนเครื่องจักร
 7. ควรใช้นโยบายวางแผ่นดรอบครัวกับประชากรในชนบท

 

โดยสำหรับในเรื่องของประเทศที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุด อยู่ในทวีปเอเชีย ประชากรร้อยละ 40 เป็นคนยากจน มีอาชีพทางเกษตรกรรม บางที่ฝนแล้ง เทคโนโลยีต่าง ๆ ยังไม่ดีพอ ขายผลผลิตได้น้อยและถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา คนยากจนส่วนใหญ่จะขาดอาหาร ขาดการรักษาพยาบาล บางบ้านจะปลูกยกพื้นอยู่บนน้ำครำ

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Default