การที่ประชากรมีน้อยเกินไป จะเกิดอะไรขึ้น

การที่ประชากรมีน้อยเกินไป จะเกิดอะไรขึ้น

การที่ประชากรมีน้อยเกินไป จะเกิดอะไรขึ้น underpopulation

นักสังคมศาสตร์ เพลโต ปราชญ์ชาวกรีก ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี 347-427 ก่อนคริสตศักราช มีแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับประชากรว่า ทุกประเทศควรมีจำนวนประชากรให้พอเหมาะกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าหากประเทศใดมีประชากรมากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และถ้าหากมีประชากรน้อยเกินไป underpopulation ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากการรุกรานของข้าศึกศัตรูได้ร

ผลของการที่ประชากรน้อย underpopulation ทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง

  1. ขาดแดลนแรงงาน ที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้
  2. ความมั่นคงของสังคมไม่ดีเท่าที่ควร การมีประชากรน้อยทำให้ไม่สามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของผู้ที่มีความสามารถมากกว่า และจำนวนประชากรมากกว่าได้
  3. ผลของปัญหาประชากรเมื่อประเทศหนึ่งประเทศใดมีจำนวนประชากรที่มากเกินไป

จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

  • ปัญหาการว่างงาน เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น การอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานเติบโตไม่ทัน ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน การแย่งงานกันทำ รับสมัคร 20 ตำแหน่ง แต่คนมาสมัครเป็นหมื่น บางคนสอบเข้าทำงาน 10 กว่าแห่งติดแต่ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ตก นาน ๆ เข้าทำให้สูญเสียดวามเชื่อมั่นในตนเอง เกิดปัญหาโรคจิต โรคประสาทตามมา หรือในครอบครัวเกษตรกร เดิมมีครอบครัวเดียวทำนา 5 ไร่ ใช้จ่ายเพียงพอในครอบครัว แต่เมื่อมีสมาชิกครอบครัวของลูกหลานเพิ่มขึ้นเป็น 30 ชีวิต ทำให้เกิดปัญหาความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่พอรายจ่าย ฯลฯ
  • มีปัญหาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น บริการของรัฐไม่อาจมีให้อย่างทั่วถึง เนื่องจากติดขัดด้านงบประมาณและจำนวนประชากร ทำให้การป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมไม่ดีเท่าที่ควร มีโรคแทรกซ้อน เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพทรัพยากรธรรมชาติมีไม่เพียงพอกับจำนวนภาวะแวดล้อมเสียไป เกิดปัญหาอากาศเป็นพิษ น้ำเป็นพิษ เสียงที่เป็นพิษ เป็นต้น
  • ยากจน เกิดมีขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรและทรัพยากรธรรมชาติมีไม่สมดุลกัน เกิดปัญหาทุโภชนาการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ
  • ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เนื่องจากมีจำนวนประชากรมากเกินไป ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค มีไม่เพียงพอจะเป็นอุปสรรคในการทำมาหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาสลัม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
  • การศึกษา เนื่องจากการมีประชากรมาก สถานศึกษามีไม่เพียงพอหรือมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เด็ก ๆ พากันสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เด็กที่ไม่พร้อมทางด้านความอบอุ่นทางครอบครัวและทรัพย์สิน จะขาดโอกาสในการศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง หรือมีการศึกษาในการศึกษาภาดบังคับ แต่เป็นไปในรูปแบบที่ไม่ดีเท่าที่ควร
  • การควบคุมดูแลสังคม เมื่อมีประช ากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้การสาธารณูปการสวัสดิภาพต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด มีการแก่งแย่งแข่งขันกันในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
  • กัดในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากต้องนำเงินงบประมาณไปเป็นค่าสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรทำให้ไม่สามารถพัฒนาประเทศไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการในระยะเวลาที่เหมาะที่ควรได้

 

 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาประชากร คือ ให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงผลเสียทางด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของการมีบุตรมากเกินไป ใช้กฎหมายช่วยในการจำกัดจำนวนประชากร เช่น ถ้ามีบุตรเกิน 2 คน จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ต้องจ่ายด่าสวัสดิการในการศึกษา การรักษาพยาบาลเอง ถ้ามีบุตรเพียง 2คนจะได้รับสวัสดิการจากรัฐฯ ทั้งหมด หรือการออกกฎหมายอนุญาตให้มีการทำแท้งได้โดยเสรี เป็นต้น

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Default