ประวัติดนตรีตะวันตก

ประวัติดนตรีตะวันตก

ประวัติดนตรีตะวันตก western music history

ดนตรีตะวันตก western music มีกำเนิตมาจากภาษาพูด มีกำเนิดมาจากการเลียนเสียงธรรมชาติต่าง ๆ จนวิวัฒนาการมาเป็นดนตรีขับร้อง หรือคนตรีที่ใช้น้ำเสียงมนุษย์เช่นเดียวกับดนตรีชาติต่าง ๆ ในซีกโลกตะวันออก อารย ของซีกโลกตะวันตกเกิดก่อนคริสต์ศักราช 3,000 ปี ส่วนของตะวันตกอารยธรรมโบราณมีความเจริญจากยุโรปตะวันออกไปสู่ยุโรปตะวันตก เกิดเมื่อหนึ่งพันปีก่อนคริสต์ศักราช

 

ดนตรีตะวันตก western music history เป็นอย่างไร

 ความเจริญของอารยธรรมโบราณของยุโรปตะวันออก และความเจริญสูงสุดอยู่ที่ประเทศกรีก กรีกเป็นชนชาติที่ยกย่องดนตรีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถใช้ดนตรีในการชำระล้างบาปและมลทินทางใจได้ ใช้รักษาบำบัดโรคภัยใข้เจ็บได้ ด้งที่ผู้ใช้นามปากกาว่า คุณทยง จีน บ้านแจ้ง เขียนไว้ในเรื่องแกะสะเก็ดคลาสสิคในชาวกรุงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2622 

ว่า “หมอชาวกรีกโบราณท่านหนึ่งเชื่อว่า “แอส สคลีปีอุส” ได้ใช้ตนตรีบรรเลงให้ผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดแล้วฟัง ปรากฎว่าช่วยทุเลาอาการเจ็บปวดได้อย่างดี หรือนักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ พิธากอรัส เป็นท่านแรกที่กล่าวว่า “ดนตรีมีส่วนช่วยให้วิญญาณของผู้ฟังมีความสะอาดหมดจด หากใช้ดนตรีร่วมกับอาหารให้มนุษย์เสพเข้าไปพร้อมกันแล้วทำให้สุขภาพดียิ่งขึ้นอีก” 

ชาวกรีกตลอดจนชาวยุโรปทั้งหลายยกย่องวิชาคนตรีเป็นศิลปชั้นสูง ควรคำแก่การศึกษา ทั้งยังให้เกียรติและให้อภิสิทธิ์แก่นักดนตรีอีกด้วย แม้แต่นักร้องประจำโบสถ์  ก็ได้รับการยกย่องและได้อภิสิทธิ์ เช่น ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อโดยไม่ต้องสอบ เป็นต้น

บทเพลงสรรเสริญเทพเจ้าต่าง ๆ ของกรีก เช่น บทเพลงสรรเสริญเทพเจ้าแห่งพลังเฮอร์คิวลิส บทเพลงสรรเสริญเทพเจ้าแห่งสติปัญญาอเดลพี  บทเพลงสรรเสริญเทพเช้าแห่งโอลิมปัส เป็นต้น ก็มีวิวัฒนาการมาจากเพลง ลงพื้นบ้านซึ่งมีอยู่ในชนทุกเผ่าพันธิ์ เพื่อผ่อนคลายความเครียด ความรื่นเริง บันเทิงใจหลังจากเสร็จการงาน และพัฒนามาเป็นดนตรีประกาฝสพิธีกรรม

 เนื่องจากการร้องขอ อ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแต่จะนึกสร้างขึ้นให้ช่วยให้ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา เมื่อประสบความสำเร็จก็มีบทสวดสรรเสริญบ้าง บทสวดขอบคุณบ้าง บทเพลงเหล่านี้มีลักษณะเป็นทำนองสั้น ๆ อาจมีเครื่องตนตรีตามแต่จะติดหาได้ มาบรรเลงประกอบ เพื่อให้มีเสียงดังได้ยินไปถึงสั่งศักดิ์สิทธิ์ เทพต่าง ๆ หรือ พระเจ้าต่าง ๆ บทเพลงทำนองสั้น ๆ ขับร้องหรือบรรเลงซ้ำกันหลายครั้ง ฟังดูซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายสำหรับความรู้สึกของคนปังจุบัน

 มีทั้งการขับร้องที่มีต้นเสียงหรือคนร้องนำกับลูกคู่ร้องรับร้องส่งกันและมีทั้งการขับร้องหมู่ระหว่าง

ชาย – หญิง อาจมีจังหวะผสมกันหลายชนิดบทเพลงสรรเสริญหรือบทสวดอ้อนวอนเหล่านี้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นวิวัฒนาการมาเป็นบทสวดประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ นับแต่นั่นมาพิธีกรรมต่างๆ ที่ทำกันต่อเนื่องและมีผู้นำ ผู้นำที่มีคำสอนที่เป็นสัจธรรมเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป มีบุคลิกเป็นที่นำเชื่อถือ น่เลื่อมใส ฬธีกรรมประกอบคำสอนนั้นก็กลายเป็นศาสนา 

ผู้นำคนนั้นก็เป็นผู้นำทางศาสนา  และถ้เป็นที่ยอมรับเคารพยกย่องกันแพร่หลาย ผู้นำคนนั้นก็กลาย

เป็นศาสดา ดังเช่นศาสนาคริสต์ที่แพร่หลายจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปตะวันออกและอาณาจักรโรมัน ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่เนันในเรื่องความสำคัญของดนตรี เมื่อศาสนาคริสต์แพร่หลายไปถึงที่ใด ก็หมายถึงดนตรีศาสนาได้แพร่หลายไปถึงที่นั่นด้วย 

ความสำคัญของคนตรีประโกมประกอบบทสวดมนต์ก็มีมากขึ้น จากทำนองบทสวดของเดิมก็เพิ่ม

ทำนองเป็นหลาย ๆ ทำนอง คืตกวีพย ยายามแต่งแข่งขันกันให้บทสวดของตนมีทำนองไพเราะ กินใจสัตบุรุษมากกว่าวัดอื่น ๆ และแต่งให้เป็นแบบแผนจนเป็นหลักวิชา เป็นวิชาการดนตรีในเวลาต่อมา จึงกล่าวได้ว่าตนตรีตะวันตก มีรากฐานมาจากตนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาคริสต์ เพราะอาณาจักรโรมันมีอาณาเขตครอบกลุมไปทั่วทวีปยุโรป และคนในทวีปอเมริกาก็เป็นคนอพยพไปจากทวีป่ยุโรป

วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก

ดนตรีตะวันตกมีวิวัฒนาการมาตามลำดับดังนี้ 

  1. สมัยต้นตริสต์ศตวรรษ (Patristic Period) ประมาณปี ค.ศ. 300 – 850
  2. สมัยกลาง (The Middle Period หรือ Mediaeval Period) ประมาณปี ค.ศ.850 – 1450 ในสมัยกลางนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาถึง 600 ปี จึงแบ่งย่อยออกเป็นอีก 3 ระยะเวลา คือ

2.1 โพลิโฟนีตอนต้น (Early Polyphony Period) ก.ศ. 850 – 1150

2.2 ศิลปะโบราณ (Ars Antiqua) ก.ศ. 1150 – 1350

2.3 ศิลปะสมัยใหม่ (Ars Nova) ค.ศ. 1350 – 1450

  1. ฟื้นฟูศิลปะวิทยา (The Renaissance Period) ประมาณปี ก.ศ. 1450 -1600
  2. บาร็อก (Baroque Period) .ศ. 1600 – 1750
  3. คลาสสิก (Classical Period) ประมาณปี ค.ศ. 1750 – 1820
  4. โรแมนติก (Romantic Period) ประมาณปี ค.ศ. 1820 – 1900
  5. อิมเพรสชั่นนิสซึ่ม (impressionism Period) ประมาณปี ต.ศ. 1850-1930

8.ศตวรรษที่ 20 หรือ ดนตรีปัจจุบัน หรือ ดนตรีวมสมัย (Contemporary Period or Electronic Music Period) ประมาณปี ค.ศ. 1930 – ปัจจุบัน

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่

Default